ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ

Spanopoulos

Το όραμά μας είναι η επέκταση και η επιδίωξη ευκαιριών όποτε βρίσκεται η χρυσή τομή μεταξύ του κινδύνου και της ανταμοιβής. Θα επιδιώκουμε συνεχώς την εξέλιξη και τη διαφοροποίηση των υπηρεσιών μας και της σχέσης μας με τους πελάτες μας σε παγκόσμια κλίμακα. Ο Όμιλος Εταιρειών Σπανόπουλος έχει δεσμευθεί να αναπτύξει αποτελεσματικές, ευέλικτες, οικονομικά συμφέρουσες, φιλικές προς το περιβάλλον και τεχνολογικά πρωτοπόρες λύσεις, προκειμένου να δύναται να αναλάβει οποιαδήποτε πρόκληση του ανατεθεί. 

Οι κύριοι στόχοι μας είναι οι εξής:

  • Η παροχή υπηρεσιών στους πελάτες, με υψηλή αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα, ευελιξία και οικονομική αποδοτικότητα, καθώς και η επίτευξη της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των κερδοφόρων δυνατοτήτων της.
  • Ο Όμιλος Εταιρειών Σπανόπουλος επιδιώκει να γίνει ένας εξαίρετος και ανθεκτικός ναυτιλιακός όμιλος, ο οποίος θα συμβάλλει στην παγκόσμια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.
  • Μέσω της ρεαλιστικής ανάπτυξης των οικονομικών και των ανθρωπίνων πόρων του, ο όμιλός μας διατηρεί και αναπτύσσει περαιτέρω τις εμπορικές σχέσεις του με τους πελάτες, προκειμένου να έχει συνεχή κερδοφορία και υψηλές απολαβές.
  • Η εξασφάλιση μιας ισχυρής διεθνής παρουσίας στη ναυτιλία, στις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, στις βαριές μεταφορές-ανυψώσεις, στη ρυμούλκηση και στη διάσωση, στα ναυτιλιακά παράκτια έργα, κτλ., μέσα από τις επιλεκτικές προσθήκες και την αποτελεσματική διαχείριση ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
  • Η διατήρηση της ηγεσίας σε όλες τις δραστηριότητες του ομίλου, η αντιμετώπιση των προκλήσεων όλων των σύγχρονων αγορών, η εφαρμογή μιας καλής επενδυτικής πολιτικής και ο προσδιορισμός των ευκαιριών.
  • Η θέσπιση ρεαλιστικών βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων. Υγεία, Ασφάλεια και Ποιότητα Διαχείρισης.
  • Πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας είναι η διαρκής βελτίωση των δεξιοτήτων διαχείρισης της υγείας, της ασφάλειας, του προσωπικού στην ξηρά και στη θάλασσα, περιλαμβάνοντας και όχι αποκλείοντας την προετοιμασία αυτού για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος.