Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών

Υ.Π.Π.Α.

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης ΑναφορώνΗ υποβολή ανώνυμων και επώνυμων αναφορών σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022*, γίνεται είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, είτε τηλεφωνικά είτε με προσωπική συνάντηση.

Για την εταιρεία : Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία
Υπεύθυνος επικοινωνίας : Μεταξία Ψουρόγιαννη
Αριθμός τηλεφώνου : 210 4095130
Email: yppa.nhs@spanopoulos-group.com

Για την εταιρεία : Ιγνάτιος Σπανόπουλος Α.Ε.
Υπεύθυνος επικοινωνίας : Αθανάσιος Σκόντζος
Αριθμός τηλεφώνου : 210 4095004
Email: yppa.ign@spanopoulos-group.com

* Οι διατάξεις του ν 4990/2022 εφαρμόζονται για την προστασία προσώπων που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν:

α) παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, στους κάτωθι τομείς:

αα) των δημόσιων συμβάσεων

αβ) των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

αγ) της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων

αδ) της ασφάλειας των μεταφορών

αε) της προστασίας του περιβάλλοντος

αστ) της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας

αζ) της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων

αη) της δημόσιας υγείας

αθ) της προστασίας των καταναλωτών

αι) της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών

β) παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης

γ) παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, και των κανόνων περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.