ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ M/V ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - Πλατυγιάλι Αστακού

ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ M/V ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - Πλατυγιάλι Αστακού
 


Την 1η Μαρτίου 2012, το  Φ/Γ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, (69.80 - 11.50 - 6.90 μέτρα, GT 1.371 ΜΤ), έμφορτο με περίπου 1.000 τόνους ελαιοπυρήνα, ανατράπηκε και τελικά βυθίστηκε στο τερματικό σταθμό του λιμένα Πλατυγιάλι Αστακού.

Μετά από διεθνή διαγωνισμό πέντε χρόνια αργότερα, ανατέθηκε στον Όμιλο Σπανόπουλου, η ανέλκυση και απομάκρυνση του ναυαγίου και ο καθαρισμός τους σημείου βύθισης.

Για το σκοπό αυτό, ο όμιλος χρησιμοποίησε την καταδυόμενη φορτηγίδα ATLANTIS I, με συνολική ικανότητα έλξης 1800t, τον Πλωτό γερανό IGNATIOS X, ανυψωτικής ικανότητας 120t, το ρυμουλκό CHRISTOS XXII 67t BHP και ένα βοηθητικό ρυμουλκό.
Καθ’ όλη τη διάρκεια ανέλκυσης του ναυαγίου ελήφθησαν όλα τα μέτρα προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος με την άμεση πόντιση πλωτών φραγμάτων ικανού εκτάματος πέριξ του ναυαγίου.

Η ATLANTIS I προσδέθηκε κάθετα ως προς το μήκος του ναυαγίου και με ερματισμό απέκτησε το απαιτούμενο, για την επιχείρηση ανέλκυσης, βύθισμα. Το ναυάγιο μετακινήθηκε προς την βυθισμένη φορτηγίδα με τη βοήθεια πλωτού γερανού. Στη συνέχεια, η φορτηγίδα ανυψώθηκε σταδιακά έως την επιφάνεια της θάλασσας και το ναυάγιο φορτώθηκε με ασφάλεια στο κατάστρωμα της φορτηγίδας. Με την ασφαλή πρόσδεση του ναυαγισμένου πλοίου πάνω στη φορτηγίδα, το ναυάγιο απομακρύνθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε από τον τερματικό σταθμό Πλατυγιάλι του λιμένα Αστακού προς τα ναυπηγεία Σπανόπουλου στα Αμπελάκια Σαλαμίνας.