ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ OSV "ARIADNE"

ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ OSV "ARIADNE"
LENGTH O.A.: 124.23 m
BREADTH (MLD): 25.00 m
MOULDED DEPTH: 10.00 m
GROSS TONNAGE: 11719 tn
HULL MATERIAL: STEEL

Εργασίες μετασκευής:
Ελασματουργικές - Μετασκευή και μετακίνηση βάσης γερανού Macgregor 450T σε νέα θέση
Τοποθέτηση ικριωμάτων
Μονώσεις