ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ "ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ"

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ "ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ"
LENGTH O.A.: 186.60 m
BREADTH (MLD): 25.00 m
DEPTH TO MAIN DECK (MLD): 14.40 m
GROSS TONNAGE: 18495 tn
HULL MATERIAL: STEEL

Εργασίες επισκευής:
Ελασματουργικές
Σωληνουργικές
Μονώσεις
Ηλεκτρολογικές
Υδροβολή - Βαφή σε δεξαμενές έρματος
Υδροβολή - Βαφή σε αμπάρια
Τοποθέτηση ικριωμάτων