ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ε/Γ Ο/Γ "SUNNY"

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ε/Γ Ο/Γ "SUNNY"
LENGTH O.A.: 158.50 m
BREADTH (MLD): 23.78 m
DEPTH TO MAIN DECK (MLD): 8.15 m
GROSS TONNAGE: 20028 tn
HULL MATERIAL: STEEL

Εργασίες επισκευής:
Ελασματουργικές
Κατασκευή πρυμνιού καταπέλτη
Μετασκευή πρυμναίας περιοχής
Κατασκευή νέας εγκάρσιας φρακτής
Σωληνουργικές
Μονώσεις
Ηλεκτρολογικές
Ξυλουργικές
Βαφές
Υδροβολή - Βαφή εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
Αμμοβολή δεξαμενών έρματος
Τοποθέτηση ικριωμάτων