ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ε/Γ Ο/Γ "GRAND FERRY" πρώην "CORSE"

ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ε/Γ Ο/Γ "GRAND FERRY" πρώην "CORSE"
LENGTH O.A.: 135.23 m
BREADTH (MLD): 26.40 m
DEPTH TO MAIN DECK (MLD): 16.62 m
GROSS TONNAGE: 11905 tn
HULL MATERIAL: STEEL

Εργασίες επισκευής:
Ελασματουργικές
Κατασκευή δυο νέων πρυμνιών καταπελτών
Κατασκευή νέας εγκάρσιας φρακτής
Σωληνουργικές
Μονώσεις
Ηλεκτρολογικές
Ξυλουργικές
Βαφές
Σχεδίαση εσωτερικών χώρων
Ανακαίνιση εσωτερικών χώρων
Υδροβολή - Βαφή εξωτερικών καταστρωμάτων
Τοποθέτηση ικριωμάτων