ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ε/Γ Ο/Γ "NAXOS JET"

ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ε/Γ Ο/Γ "NAXOS JET"
LENGTH O.A.: 73.63 m
BREADTH (MLD): 26.00 m
DEPTH TO MAIN DECK (MLD): 6.10 m
GROSS TONNAGE: 1902.67 tn
HULL MATERIAL: ALUMINIUM

Εργασίες επισκευής:
Ελασματουργικές
Σωληνουργικές
Μονώσεις
Υδροβολή – Βαφή υφάλων
Χαλαζιακή Αμμοβολή
Εργασίες Fiber Glass
Τοποθέτηση ικριωμάτων