ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Φ/Γ – Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ»

ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Φ/Γ – Ο/Γ «ΤΑΛΩΣ»
LENGTH O.A.: 124.20 m
BREADTH (MLD): 19.20 m
REGISTER DEPTH: 4.60 m
GROSS TONNAGE: 1817.80 tn
HULL MATERIAL: STEEL

Εργασίες επισκευής:
Ελασματουργικές:
- Αντικατάσταση ελασμάτων πλευράς και ενισχυτικών
- Αντικατάσταση ελασμάτων φρακτών και ενισχυτικών
- Αντικατάσταση ελασμάτων εσωτερικού πυθμένα και ενισχυτικών
Σωληνουργικές
Καθαρισμοί
Υδροβολή
Βαφή
Τοποθέτηση ικριωμάτων