ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΡΟΔΟΣ & ΙΚΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΩΝ ΡΟΔΟΣ & ΙΚΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

LENGTH O.A.: 115.90 m
BREADTH (MLD): 15.30 m
DEPTH TO MAIN DECK (MLD): 6.80 m
GROSS TONNAGE: 2868.30 tn
HULL MATERIAL: STEEL

Εργασίες επισκευής:
Ελασματουργικές
Σωληνουργικές
Μονώσεις
Υδροβολή - Βαφή
Τοποθέτηση ικριωμάτων
Επισκευή επιστομίων
Αντικατάσταση καθοδικής προστασίας