ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΙΡΤΗΣ - ΛΙΒΥΗ

Κύριο αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκσκαφή πυθμένα συνολικής ποσότητας 30.000 μ³, η κατασκευή υποθαλάσσιας λιθορριπής συνολικού όγκου 68.000 μ³, η κατασκευή λιθορριπής έδρασης συνολικής επιφάνειας 4500 μ², και η τοποθέτηση 1900 τεχνητών ογκολίθων εκ σκυροδέματος ατομικού βάρους από 45 έως 65 τόνους.

Διάρκεια Έργου: (12) δώδεκα μήνες