ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΘΙΣΒΗ - ΘΗΒΑ

Η τοποθεσία του έργου ήταν η παράκτια περιοχή της Θίσβης στην Ελλάδα. Το κύριο αντικείμενο του έργου περιλάμβανε την κατασκευή του κιβωτίου. Οι εργασίες περιλάμβαναν την εκσκαφή του χώρου, την κατασκευή υποθαλάσσιας λιθορριπής, την κατασκευή και τοποθέτηση ναυδέτου, καθώς και τη τοποθέτηση στοιχείων σκυροδέματος, γεωύφασμα, προσκρουστήρες και δέστρες.


Διάρκεια έργου: 12 μήνες