ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ LNG - ΝΤΕΛΙΜΑΡΑ ΜΑΛΤΑ

Kύριος σκοπός του έργου αποτέλεσε η έμπηξη/οδήγηση ενενήντα εννέα (99) χαλύβδινων πασσάλων, ατομικού βάρους από 15 έως 55 τόνων, φέροντες κλίση 1:3, με μέγιστο μήκος πενήντα τρία μέτρα (53) ανά πάσσαλο.

Διάρκεια έργου: ενενήντα (90) ημέρες