ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

O Όμιλος Σπανόπουλος δύναται να παρέχει τις κάτωθι υδρογραφικές υπηρεσίες σε πελάτες του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.

  • Βυθομετρικές αποτυπώσεις με χρήση RTK GPS υψηλής ακρίβειας
  • Υποστηρικτικές εργασίες θαλάσσιας διάσωσης
  • Εύρεση μεταλλικών αντικειμένων και ναρκών
  • Γεωφυσικές έρευνες – γεωμορφολογική αποτύπωση πυθμένα
  • Βυθομετρικές αποτυπώσεις πριν και μετά την εκσκαφή κατά τη διάρκεια λιμενικών έργων
  • Υποστηρικτικές εργασίες πόντισης καλωδίων
  • Υποστηρικτικές εργασίες πόντισης αγωγών
  • Εργασίες κατάταξης/ταξινόμηση ιζημάτων
Η επαλήθευση και πιστοποίηση των υδρογραφικών δεδομένων διεξάγονται, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στις υδρογραφικές έρευνες. Με στόχο τη διατήρηση της επαγγελματικής εμπειρογνωμοσύνης σε όλη τη διαδικασία, ξεκινώντας από την αρχή της διαδικασίας απόκτησης δεδομένων για το νερό, έχουν χρησιμοποιηθεί ειδικοί υδρογράφοι στα ειδικά διαμορφωμένα ερευνητικά σκάφη μας. Επίσης μπορούμε να αναλάβουμε υποβρύχιες έρευνες (επιθεωρήσεις, βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση, ωκεάνια υδρογραφία).