ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών ρυμούλκησης στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΕΛ.ΠΕ.) 18-6-13

ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών ρυμούλκησης στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΕΛ.ΠΕ.) 18-6-13
Από την αρχή του 2012 η "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ" έχει συνάψει συμφωνία υπηρεσιών ρυμούλκησης και περιπολιών φωτιάς, ελλιμενισμό και ρυμουλκήσεις απόπλου των δεξαμενοπλοίων που προσεγγίζουν τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε." στα λιμάνια Ασπροπύργου και Ελευσίνας. Επιπλέον, η εταιρεία μας έχει αναλάβει την υποχρέωση αντιμετώπισης κάθε περιστατικού ρύπανσης του περιβάλλοντος που ενδέχεται να προκύψει στα παρακείμενα ύδατα των διυλιστηρίων, στους προβλήτες και στα δύο λιμάνια Ασπροπύργου και Ελευσίνας, πάντα σύμφωνα με όλους τους κανόνες / κανονισμούς της τρέχουσας νομοθεσίας και των μέτρων των διυλιστηρίων, με σεβασμό σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
 
Εκτός από αυτά, η "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ" έχει επίσης αναλάβει την κατάσβεση τυχόν περιστατικού πυρκαγιάς είτε με προβλήτες είτε σε πλοία προσδεδεμένα σε λιμενικές εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων και στα δύο λιμάνια Ασπροπύργου και Ελευσίνας, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και της σχετικής νομοθεσίας για ρυμουλκά. Ειδικά, για το διυλιστήριο πετρελαίου της Ελευσίνας, οι ειδικές απαιτήσεις των χώρων της πυρόσβεσης καλύπτονται από ρυμουλκά με δυναμικότητα ύδρευσης 1200 m3/h και διαθεσιμότητα αφρού κατάσβεσης 600 m3/h.