ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) ΝΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) ΝΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η αποξήλωση (4) τεσσάρων παλαιών προβλητών, η επισκευή/επέκταση του υφιστάμενου κυματοθραύστη σε μήκος 350 μ., και η κατασκευή (2) δύο νέων προβλητών με κατάστρωμα εκ προκατασκευασμένων γεφυρών σκυροδέματος εδρασμένων επί χαλύβδινων πασσάλων.

Διάρκεια περάτωσης: (6) έξι μήνες