ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ "MUROSKVA" NOVI VINODOLSKI - ΚΡΟΑΤΙΑ

Η τοποθεσία του έργου ήταν το Novi Vinodolski στην Κροατία. Το κύριο αντικείμενο του έργου περιλάμβανε την κατασκευή του λιμενοβραχίονα της ναυτικής μαρίνας "Muroskva" Novi Vinodolski στην Κροατία. Οι εργασίες περιλάμβαναν την εκσκαφή του χώρου, την κατασκευή της υποθαλάσσιας λιθορριπής, της λιθορριπής έδρασης, του φίλτρου και της προστασίας, τη μεταφορά και την τοποθέτηση των τεχνιτών ογκολίθων του κρηπιδότοιχου (συμπεριλαμβανομένου της επιφόρτισης) και της προστασίας ποδός.


Διάρκεια έργου: 8 μήνες